Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

 

I. Administrator danych osobowych:

CALDERA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie(adres: ul. Zajęcza 15, 00 – 351 Warszawa) wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000520677, REGON 022411714.

II. Dane kontaktowe administratora danych osobowych:

Z administratorem można skontaktować się poprzez adres email sprzedaż@szumgor.pl, telefonicznie pod numerem +48 883 555 575 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

III. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna:

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celach:
 Zawarcia i wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 Ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawarciem i wykonaniem umowy – podstawę prawną stanowi art. 6ust. 1 lif f) RODO – niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń lub obrony przed roszczeniami kontrahentów;
 Dowodowych związanych z wykonywaniem umów oraz działalnością administratora – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lif f) RODO – niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest rozpatrywanie ewentualnych skarg, wniosków, reklamacji, odpowiedzi na zapytania oraz poprawa kontaktu z kontrahentami i dostosowanie działalności administratora do ich oczekiwań;
 Marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora – podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lif f) RODO – niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług administratora (sprzedaż apartamentów i lokali użytkowych);

IV. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców:

Pani/Pane dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przechowującym i usuwającym dane, podmiotom przetwarzającym dane w celach księgowych i windykacji należności – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Pani/Pana dane osobowe bez wyraźnej zgody nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Pani/Pana dane osobowe mogą
zostać udostępnione również organom wymiaru sprawiedliwości w związku z realizacja umów oraz na żądanie organów państwowych, a w szczególności Sądów, Prokuratur, Policji, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej: Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych), Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i innych.

V. Okres przez który dane osobowe będą przechowywane:

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych odpowiada celom w jakim dane zostały zebrane. W celach ewentualnego dochodzenia roszczeń, dowodowych oraz rozpatrywania skarg i wniosków
oraz reklamacji dane osobowe w ograniczonym zakresie przechowywane są przez okres odpowiadający możliwości skorzystania z w/w środków nie dłużej jednakże niż przezokres 10 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Po tym okresie dane
zostają usunięte ze zbioru administratora. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciwwobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do
otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesieniasprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektoremochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

VII. Informacja o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w związku zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości lub podjęcia działań przez administratora na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy jest dobrowolne ale konieczne do realizacji umowy. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy czy też wykonanie ewentualnie innych czynności poprzedzających zawarcie umowy. Podanie danych osobowych w celach związanych z marketingiem oraz uzyskania odpowiedzi na zapytania jest dobrowolne. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi czy też prezentowanie nowych nieruchomości lub usług administratora.

VIII. Administrator zapewnia, iż dokłada wszelkich starań aby chronić prywatność osób, których dane przetwarza. W tym celu przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.